Laura GEORG SCHAFFNER

Associate Professor
Laura GEORG SCHAFFNER - EM Strasbourg

Profil

Einzelne Punkte

Disziplinen

  • Wirtschaftsinformatik

Kurse

  • IECS, Universität Tübingen (Doppeldiplom); Universität Genf (Doktorat), LSE (Forschungsjahr 2005-2006), NTNU Norwegen (Akkreditation zur Juniorprofessur)